Pomocy !!Rachunkowość

Otrzymałeś(aś) rozwiązanie do zamieszczonego zadania? - podziękuj autorowi rozwiązania! Kliknij
IzaKonieczna
Witam na forum
Witam na forum
Posty: 1
Rejestracja: 06 lis 2016, 17:58
Płeć:

Pomocy !!Rachunkowość

Post autor: IzaKonieczna »

Mam zadanie, pilne
Tabela amortyzacyjna
Budynek zarządu data przyjęcia 15.04.2003, wartość początkowa 75360, stawka amortyzacji 2,5
Samochód osobowy, data przyjęcia 27.05.05, wart. Początkowa 48000, stawka amortyzacji 20
Komputer, data 1.01.10, wart. 8000, stawka 30.
Polecenie: na podstawie danych z tabeli otwórz konta na dzien 1.01.2016
Wypełnij tabele amortyzacyjna na rok 20-6
Zaksięguj odpis umorzenia na styczeń 201
Ustał bilansowa wartość środków trwałych na 31.12.2016
Sporządzi fragment bilansu na 31.12.2017
Pilne, potrzebuje na jutro
gabrycha012
Witam na forum
Witam na forum
Posty: 2
Rejestracja: 04 maja 2017, 17:25
Płeć:

Post autor: gabrycha012 »

Spółka G sp. z o. o. łączy się z B sp. z o o. będąc spółką przejmującą. Połączenie odbywa się na warunkach ustawy o rachunkowości oraz ksh. Połączenie jest dokonane metodą nabycia.
Spółka B sp. z o.o. na dzień połączenia posiada, ustalone na podstawie danych wynikających z ksiąg rachunkowych, następujące aktywa trwałe i obrotowe oraz zobowiązania, których wielkości oszacowane na poziomie wartości godziwej wynoszą PLN:

Wartości niematerialne i prawne: 100 000
Rzeczowe aktywa trwałe: 700 000
Inwestycje długoterminowe: 200 000
Zapasy: 300 000
Należności krótkoterminowe: 280 000
Inwestycje krótkoterminowe: 350 000
Zobowiązania krótkoterminowe (stopa dyskonta 9,5%): 800 000

Syntetyczne pozycje bilansu na dzień przed wpisaniem połączenia do rejestru sądowego spółki G przedstawiają się następująco :

Wartości niematerialne i prawne: 400 000
Rzeczowe aktywa trwałe: 1 200 000
Inwestycje długoterminowe: 300 000
Zapasy: 500 000
Należności krótkoterminowe: 700 000
Inwestycje krótkoterminowe: 200 000
Kapitał akcyjny: 1 200 000
Kapitał zapasowy: 900 000
Akcje własne: 100 000
Zobowiązania długoterminowe: 100 000
Zobowiązania krótkoterminowe: 900 000

Za przejęte aktywa netto spółki B spółka przejmująca G zapłaci właścicielowi spółki przejętej w następujący sposób:
1. Przekaże posiadane akcje w spółce K notowane na giełdzie w liczbie 2500 sztuk, których jednostkowa cena nabycia wynosiła 24 PLN. Na dzień ogłoszenia istotnych warunków połączenia kurs giełdowy ukształtował się na poziomie 102 PLN.

2. Przekaże wyemitowane w związku z połączeniem 5000 sztuk akcji firmy przejmującej. Wartość nominalna akcji wynosi 20 PLN. W dniu, w którym wszystkie istotne warunki połączenia zostały ogłoszone, kurs notowania akcji spółki przejmującej wynosi 32 PLN i znacznie odbiegał od średniej ceny okresu poprzedzającej i następującego po tym dniu. Średnia cen notowań rynkowych za miesiąc poprzedzający dzień ogłoszenia i następny po dniu ogłoszenia wszystkich istotnych warunków łączenia wynosił 45 PLN. Spółka G nabyła w związku z połączeniem 5000 sztuk własnych akcji w cenie 30 PLN.

3. Przeniesienie prawa własności do 3000 sztuk towaru, którego jednostkowa cena zakupu wynosiła 80 PLN. Towar ten jest sprzedawany z marżą zysku stanowiącą 20% ceny nabycia netto. Koszt sprzedaży każdej jednostki towaru wynosi 5 PLN.

4. Wypłaci kwotę 100 000 PLN za dwa lata od daty połączenia. Obowiązująca stopa dyskontowa dla lokat dwuletnich wynosi 5,5%.
W celu połączenia spółka przejmująca poniosła koszty bezpośrednio związane z tym zdarzeniem gospodarczym w kwocie 50 000 PLN.

Dyspozycje:
1) Oblicz wartość godziwą przekazanych zapasów towarów.
2) Oblicz cenę przejęcia z podaniem wartości poszczególnych jej składników.
3) Oblicz wartość godziwą aktywów netto spółki przejętej oraz wartość firmy powstałej w wyniku połączenia.
4) Wskaż ujęcie wartości obliczonej w pkt. 3 w sprawozdaniu finansowym.
korki_fizyka
Expert
Expert
Posty: 6272
Rejestracja: 04 lip 2014, 14:55
Podziękowania: 83 razy
Otrzymane podziękowania: 1523 razy
Płeć:

Post autor: korki_fizyka »

Pomoc w rozwiązywaniu zadań z fizyki, opracowanie statystyczne wyników "laborek", przygotowanie do klasówki, kolokwium, matury z matematyki i fizyki itd.
mailto: korki_fizyka@tlen.pl