Rachunkowość zadanie pomocy !

Otrzymałeś(aś) rozwiązanie do zamieszczonego zadania? - podziękuj autorowi rozwiązania! Kliknij
gabrycha012
Witam na forum
Witam na forum
Posty: 2
Rejestracja: 04 maja 2017, 17:25
Płeć:

Rachunkowość zadanie pomocy !

Post autor: gabrycha012 »

Spółka G sp. z o. o. łączy się z B sp. z o o. będąc spółką przejmującą. Połączenie odbywa się na warunkach ustawy o rachunkowości oraz ksh. Połączenie jest dokonane metodą nabycia.
Spółka B sp. z o.o. na dzień połączenia posiada, ustalone na podstawie danych wynikających z ksiąg rachunkowych, następujące aktywa trwałe i obrotowe oraz zobowiązania, których wielkości oszacowane na poziomie wartości godziwej wynoszą PLN:

Wartości niematerialne i prawne: 100 000
Rzeczowe aktywa trwałe: 700 000
Inwestycje długoterminowe: 200 000
Zapasy: 300 000
Należności krótkoterminowe: 280 000
Inwestycje krótkoterminowe: 350 000
Zobowiązania krótkoterminowe (stopa dyskonta 9,5%): 800 000

Syntetyczne pozycje bilansu na dzień przed wpisaniem połączenia do rejestru sądowego spółki G przedstawiają się następująco :

Wartości niematerialne i prawne: 400 000
Rzeczowe aktywa trwałe: 1 200 000
Inwestycje długoterminowe: 300 000
Zapasy: 500 000
Należności krótkoterminowe: 700 000
Inwestycje krótkoterminowe: 200 000
Kapitał akcyjny: 1 200 000
Kapitał zapasowy: 900 000
Akcje własne: 100 000
Zobowiązania długoterminowe: 100 000
Zobowiązania krótkoterminowe: 900 000

Za przejęte aktywa netto spółki B spółka przejmująca G zapłaci właścicielowi spółki przejętej w następujący sposób:
1. Przekaże posiadane akcje w spółce K notowane na giełdzie w liczbie 2500 sztuk, których jednostkowa cena nabycia wynosiła 24 PLN. Na dzień ogłoszenia istotnych warunków połączenia kurs giełdowy ukształtował się na poziomie 102 PLN.

2. Przekaże wyemitowane w związku z połączeniem 5000 sztuk akcji firmy przejmującej. Wartość nominalna akcji wynosi 20 PLN. W dniu, w którym wszystkie istotne warunki połączenia zostały ogłoszone, kurs notowania akcji spółki przejmującej wynosi 32 PLN i znacznie odbiegał od średniej ceny okresu poprzedzającej i następującego po tym dniu. Średnia cen notowań rynkowych za miesiąc poprzedzający dzień ogłoszenia i następny po dniu ogłoszenia wszystkich istotnych warunków łączenia wynosił 45 PLN. Spółka G nabyła w związku z połączeniem 5000 sztuk własnych akcji w cenie 30 PLN.

3. Przeniesienie prawa własności do 3000 sztuk towaru, którego jednostkowa cena zakupu wynosiła 80 PLN. Towar ten jest sprzedawany z marżą zysku stanowiącą 20% ceny nabycia netto. Koszt sprzedaży każdej jednostki towaru wynosi 5 PLN.

4. Wypłaci kwotę 100 000 PLN za dwa lata od daty połączenia. Obowiązująca stopa dyskontowa dla lokat dwuletnich wynosi 5,5%.
W celu połączenia spółka przejmująca poniosła koszty bezpośrednio związane z tym zdarzeniem gospodarczym w kwocie 50 000 PLN.

Dyspozycje:
1) Oblicz wartość godziwą przekazanych zapasów towarów.
2) Oblicz cenę przejęcia z podaniem wartości poszczególnych jej składników.
3) Oblicz wartość godziwą aktywów netto spółki przejętej oraz wartość firmy powstałej w wyniku połączenia.
4) Wskaż ujęcie wartości obliczonej w pkt. 3 w sprawozdaniu finansowym.
korki_fizyka
Expert
Expert
Posty: 6272
Rejestracja: 04 lip 2014, 14:55
Podziękowania: 83 razy
Otrzymane podziękowania: 1523 razy
Płeć:

Post autor: korki_fizyka »

Pomoc w rozwiązywaniu zadań z fizyki, opracowanie statystyczne wyników "laborek", przygotowanie do klasówki, kolokwium, matury z matematyki i fizyki itd.
mailto: korki_fizyka@tlen.pl