Mikroekonomia

Otrzymałeś(aś) rozwiązanie do zamieszczonego zadania? - podziękuj autorowi rozwiązania! Kliknij
Shindy
Witam na forum
Witam na forum
Posty: 1
Rejestracja: 20 sty 2017, 13:08
Płeć:

Mikroekonomia

Post autor: Shindy »

Cześć,
Chciałbym prosić o pomoc w rozwiązaniu testu z mikroekonomii. W niektórych odpowiedziach mogą znajdywać się kilka rozwiązań!

1. Jeśli popyt na dane dobro jest elastyczny to:
A. zmniejszenie ceny zwiększy wartość utargu całkowitego
B. konsumenci będą słabo reagować na zmianę ceny dobra
C. wartośc bezwzględna współczynika elastyczności mieszanej
będzie zawierać w przedziale
D. na pewno rozpatrywane dobro jest dobrem luksusowym

2. Jeśli wielkość produkcji maleje, to:
A. przeciętne koszty całkowite zawsze maleją B. koszty krańcowe na pewno maleją
C. koszty krańcowe zawsze rosną
D. przeciętne koszty stałe zawsze rosną

3. Szusza w Afryce Zachodniej bez wątpienia spowoduje katostrofalny spadek dochodów plantatorów kakao. To stwierdzenie:
A. ma charakter pozytywny i jest prawdziwe
B. ma charakter pozytywny i jest nieprawdziwe C. ma charakter normatywny i jest prawdziwe
D. ma charakter normatywny i jest nieprawdziwe

4. W obiegu okrężnym w gospodarce na rynku czynników wytwórczych:
A. Gospodarstwa domowe sprzedają czynniki wytwórcze przedsiębiorstwom
B. przedsiębiorstwa sprzedają czynniki wytwórcze gospodarstwom dommowym C. przedsiębiorstwa udzielają pożyczek gospodarstwom domowym
D. gospodarstwa domowe kupują dobra i usługi od przedsiebiorstw

5. Które z poniższych stwierdzeń odnosi sie do krótkiego okresu?
A. w odpowiedzi na wzrost zamówień pracownicy walcowwni stali pracują w nadgodzinach B. pod poznanien powstały cztery nowe firmy produkujące gry komputerowe
C. z uwagi na duża konkurencję liczba producentów ogórków spadła o 4%
D. firma z Ełku skonstruowałą nowy rodzaj pociągu, który może osiągnąć prędkość 200 km/h

6. W miarę wzrostu dochodu konsumenta: A. spada podaż dóbr podrzędnych
B. wzrasta podaż dóbr normalnych
C. wzrasta popyt na dobra podstawowe
D. wzrasta popyt na wszystkie dobra

7. W krótkim okresie w przedsiębiorstwie działają-cym na rynku konkurencji doskonałej wielkość produkcji zapewniającej maksymalny zysk lub minimalną stratę jest wyznaczona przez:
A. przecięcie krzywej popytu z krzywą przeciętnego kosztu całkowitego
B. maksimum produktu przeciętnego
C. przecięcie krzywej przeciętnego kosztu całkowitego i krzywej przychodu krańcowego
D. maksymalna odległość pomiędzy krzywą przychodu całkowitego a krzywą kosztu całkowitego

8. Pojęcie rzadkości w teorii ekonomii:
A. jest synonimem ubóstwa
B. znajduje zastosowanie wobec wszystkich społeczeństw we wszystkich krajach
C. znajduje zastosowanie tylko wobec społeczeństw w których występuje niewystarczająca ilość zasobów
naturalnych
D. nie byłoby stosowne, gdybyśmy mieli do czynienia z pełnym zatrudnieniem

9. Przedsiębiorstwo będzie maksymalizowało zysk z prowadzonej działalności, gdy; A. produkt przeciętny będzie maksymalny
B. koszt końcowy będzie minimalny
C. produkt krańcowy będzie równy zero
D. żadna z powyższych odp nie jest prawidłowa

10. Prawo malejących przychodów:
A. dotyczy tylko wielkości produkcji, dla której koszt krańcowy jest ujemny B. nie dotyczy przedsiębiorstw będących monopolistami
C. wynika ze stałości nakładów niektórych czynników wytwórczych
D. może nie występować w krótkim okresie

11. Utarg przeciętny w monopolu ma wartości: A. wyższe niż utarg krańcowy
B. wyższe niż utarg całkowity
C. dodatnie, ale mniejsze niz utarg krańcowy
D. nie można tego określic bez dodatkowych informacji

12. Przęcietne koszty stałe
A. zawsze maleją wraz ze wzrostem wielkości produkcji
B. podobnie jak koszt stały nie zmieniają sie wraz ze wzrostem wielkości produkcji
C. informują o wysokości kosztu stałęgo przypadającego na 1zł utargu.
D. osiągają minimum dla tej samej wielkości produkcji, przy której przeciętne koszty całkowite
osiągają minimum

13. Które z poniższych stwierdzeń jest prawdziwe?
A. paradoks Giffena dotyczy dóbr podstawowych, których udział w wydatkach gospodarstw
domowych jest relatywnie niewielki.
B. prawo Engla stwierdza, że wraz ze wzrostem dochodu wydatki na żywność gospodarstw
domowych rosną procentowo szybciej niz dochód
C. jeżeli wartość bezwględna współczynnika dochodowej elastyczności popytu na pewne dobro
podrzędne wynosi 0.45 to popyt na nie zmienia się w odwrotnym kierunku niż zmiana dochodu D. dobra podstawowe to dobra, które są relatywnie Niedrogie

14. W którym z niżej opisanych przypadków popyt jest elastyczny? A. spadek ceny wywoła spadek utargu całkowitego
B. wzrost ceny nie wywoła zmiany utargu całkowitego
C. spadek ceny wywoła wzrostu utargu całkowitego
D. wartość bezwględna współczynnika cenowej elastyczności popytu jest większa od 0

15. krzywa popytu na produkty firmy działającej na rynku doskonałej konkurencji: A. jest tożsama z krzywą popytu rynkowego
B. pokrywa się z funkcją utargu krańcowego
C. jest ujemnie nachylona
D. pokrywa się z krzywą kosztu krańcowego

16. Przecunięcie krzywej podaży w lewo oznacza:
A. zwiększenie wielkości podaży przy każdej cenie
B. niższa cenę stosunku do każdej wielkości podaży przed zmianą położenia krzywej
C. wyższą cenę w stosunku do każdej wielkości podaży przed zmianą położenia krzywej D. Żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa

17. Które z niżej wymienionych kosztów cementowni zalicza sie do kosztów zmiennych? A. amortyzacja
B. energia elektryczna
C. wynagrodzenie firmy ochroniarskiej
D. opłaty leasingowe