Wartość firmy - test 9 pytań

Otrzymałeś(aś) rozwiązanie do zamieszczonego zadania? - podziękuj autorowi rozwiązania! Kliknij
rmo
Witam na forum
Witam na forum
Posty: 1
Rejestracja: 10 cze 2022, 10:15
Płeć:

Wartość firmy - test 9 pytań

Post autor: rmo » 10 cze 2022, 10:20

Witam,

proszę o pomoc w rozwiązaniu testu. Test jednokrotnego wyboru. Jest ktoś w stanie pomóc ? Nawet jeżeli ktoś zna jedną odpowiedź proszę o wpis.

Pozdrawiam,
Mirek


1. Wymóg uwzględnienia zmiennej wartości pieniądza w czasie jest spełniony przez:
[a] metodę zdyskontowanych przepływów
metodę skorygowanej wartości aktywów netto
[c] metodę likwidacyjną
[d] metodę porównań rynkowych


2. Szacowanie wartości ekonomicznej JSW (kopalnia węgla) jest oparta na
[a] metodzie dochodowej
metodzie skorygowanych aktywów netto
[c] metodzie likwidacyjnej
[d] metodzie porównań rynkowych

3. Kapitalizacja rynkowa JSW (kopalnia węgla):
[a] stanowi iloczyn ilości akcji oraz ich ceny rynkowej
jest stosunkiem ceny akcji do zysku przypadającego na akcję
[c] stanowi wartość księgową aktywów pomniejszoną o zadłużenie przedsiębiorstwa i
[d] jest tożsama z wartością pasywów ogółem


4. Metoda skorygowanych aktywów netto w przypadku wyceny JSW (kopalnia węgla) sprowadza się do wyceny:
[a] wyceny rynkowej kapitału własnego i obcego
wyceny księgowej kapitału własnego
[c] wyceny rynkowej aktywów trwałych i obrotowych
[d] wyceny księgowej aktywów trwałych.

5. Prawdziwe są stwierdzenia:
[a] wycena wartość ekonomiczna przedsiębiorstwa jest efektem stosowania metod porównawczych wyceny
wycena wartości rynkowej jest efektem stosowania metody skorygowanych aktywów netto
[c] wycena wartości majątkowej jest odzwierciedleniem wyceny aktywów trwałych
[d] wycena wartości ekonomicznej jest odzwierciedleniem stosowania metod dochodowych

6. Rynkowa wartość dodana MVA:
[a] jest stosunkiem ceny akcji do jej wartości księgowej
jest sumą zdyskontowanych przepływów FCFF
[c] Jest różnicą wartości rynkowej kapitału własnego a jego wartością księgową
[d] jest tożsama z wartością aktywów ogółem

7. Wykorzystując metodę wyceny oparta na zdyskontowanych przepływach pieniężnych, wysoki koszt kapitałów finansujących działalność WACC
[a] Obniża wartość przedsiębiorstwa
Podwyższa wartość przedsiębiorstwa
[c] nie ma znaczenia
[d] podwyższa wartość przepływów pieniężnych


8. Wartości niematerialne posiadane przez przedsiębiorstwo, a związane z posiadanym rynkiem zbytu, kanałami dystrybucji i możliwościami sprzedaży, znajdują odzwierciedlenie w wycenię :
[a] majątkowej
ekonomicznej,
[c] porównawczej
[d] nie ma znaczenia

9. Wartość rezydualna w wycenie przedsiębiorstwa odzwierciedla:
[a] korzyści generowane przez przedsiębiorstwo (przepływy) poza okresem szczegółowej prognozy
ponoszone nakłady inwestycyjne zdyskontowane na moment bieżący
[c] wartość bieżącą zadłużenia przedsiębiorstwa na początek okresu analizy
[d] korzyści (przepływy) w szczegółowym horyzoncie czasu.